ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2566
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก