ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2566
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก