ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก