ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก